Hotel meeting and conference services

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Министерство на вътрешните работи
Number: 7549805
Publication date: 06-02-2018
Contract value: 88 019 (USD)
Price original: 147 924 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „Шести септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29824059
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/organizacia-obuchitelni-sabitia
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Дирекция Управление на собствеността и социални дейности — Министерство на вътрешните работи
   129010157
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29822274
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address(es):
   Main address: https://www.mvr.bg
   Address of the buyer profile: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Организация на обучителни и информационни събития


   2. Main CPV code:
    55120000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Ще се изпълняват две дейности, а именно:

    Дейност 1: „Организация на обучения и супервизии“.

    Планираните обучения и супервизии са:

    - тридневни, под формата на интерактивeн семинар (Тип 1, Тип 3);

    - тридневни, под формата на групово-динамичeн тренинг (Тип 2);

    - еднодневни супервизии с обучителите (Тип 4);

    - двудневни супервизии с обучаемите (Тип 5).

    Дейност 2: „Организация на информационни събития“.

    Планираните информационни събития са две — информационно събитие и еднодневна заключителна конференция, представяща резултатите от проекта и опита на участниците в него.

    Ще се проведат общо 55 бр. обучения и супервизии, в които ще вземат участие около 980 човека. Провеждане на 2 информационни събития за общо 300 човека.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 147 923.67 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    55120000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София, ул. „Балша“ № 10, сградата на Института по психология — МВР и в цялата страна.


   4. Description of the procurement:

    Ще се изпълняват две дейности, а именно:

    Дейност 1: „Организация на обучения и супервизии“.

    Планираните обучения и супервизии са:

    - тридневни, под формата на интерактивeн семинар (Тип 1, Тип 3);

    - тридневни, под формата на групово-динамичeн тренинг (Тип 2);

    - еднодневни супервизии с обучителите (Тип 4);

    - двудневни супервизии с обучаемите (Тип 5).

    Дейност 2: „Организация на информационни събития“.

    Планираните информационни събития са две — информационно събитие и еднодневна заключителна конференция, представяща резултатите от проекта и опита на участниците в него.

    Ще се проведат общо 55 бр. обучения и супервизии, в които ще вземат участие около 980 човека. Провеждане на 2 информационни събития за общо 300 човека.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 147 923.67 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-12-15
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: yes
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“
   13. Additional information:

    Договор за безвъзмездна помощ № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Участникът следва да е вписан в Търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Доказва се чрез посочване на номер в съответния регистър.

    При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в част IV, „Критерии за подбор“, раздел „А“, т. 1 от ЕЕДОП, като посочи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и извърши точно позоваване на документа.

    Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи на възложителя тези документи преди сключване на договора, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документите може да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не се изисква.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Не се изисква.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът следва да е изпълнил дейности, през последните три години считано от датата на подаване на офертата, с идентичен или сходен предмет и обем с тези на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност. Под сходен или идентичен предмет и обем се разбира организиране на обучителни дейности, семинари, конференции, пресконференции и други информационни събития.

    При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в Част IV, б. „В“, т. 1б) от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). За последните три години се счита периодът, който обхваща времето до датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

    Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена услуга.

    2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Участниците следва да разполагат с ръководител и експерти с професионална компетентност в сферата на туризма, организирането на публични събития и др.

    Документът, с който се доказва изискването е Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в част IV, б. „В“, т. 6. от ЕЕДОП, като посочват конкретно имената и професионалната компетентност на лицата (стаж).

    3. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството.

    Документът, с който се доказва изискването по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП е декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в част IV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.

    Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи на възложителя тези документи преди сключване на договора, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документите може да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност, през последните три години считано от датата на подаване на офертата, с идентичен или сходен предмет и обем с тези на обществената поръчка.

    2. Участниците следва да разполагат с минимум един ръководител:

    — Ръководителят на екипа следва да има минимум 3 г. професионален опит в организирането на обучителни дейности, семинари, конференции, пресконференции и/или други информационни събития.

    Участниците следва да разполагат с минимум пет експерти:

    — Всеки от експертите следва да е взел участие в организирането на минимум 3 (три) обучителни дейности, семинари, конференции, пресконференции и/или други информационни събития.

    3. Участникът следва да разполага с технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството:

    • Проектор, захранващи кабели и удължители;

    • Флипчарт и консумативи за неговата употреба;

    • Озвучителна система;

    • Печатащо устройство.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-12
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-13
   Local time: 14:00
   Place:

   ДУССД-МВР, ул. "Княз Борис I" № 124.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Договор за безвъзмездна помощ № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


   Сектор Правно-нормативно обслужване - ДУССД - МВР
   ул. Княз Борис I № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29822567
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-02

Other tenders from Bulgaria за for this period

Repair and maintenance services of cars Source: TED

Construction-site supervision services Source: TED

Command, control, communication and computer systems Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED

Miscellaneous food products Source: TED