Surveillance system

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Министерство на вътрешните работи
Number: 7584088
Publication date: 07-02-2018
Contract value: 2 536 512 (USD)
Price original: 4 262 862 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „Шести септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29401511
   E-mail: dop@mvr.bg
   Fax: +359 29401608
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider58/5d5ebb18-a5aa-476d-bdb8-194256fc1700/2018-Dostavka-i-montaj-obzorno-senzorna-sistema-za-nabludenie-za-helikopter
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Дирекция „Обществени поръчки“ — МВР
   000695235
   пл. „Св. Неделя“ № 6
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29401543 /+359 29401549
   E-mail: dop@mvr.bg
   Fax: +359 29401608
   Internet address(es):
   Main address: www.mvr.bg
   Address of the buyer profile: https://mvr.bg/dop/профил-на-купувача/
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка и монтаж на обзорно сензорна система за наблюдение за хеликоптер


   2. Main CPV code:
    35125000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предмет на обществената поръчка е: доставка и монтаж на 1 брой обзорно-сензорна система (ОСС) за хеликоптер, включваща:

    2.1. електро-оптична наблюдателна система;

    2.2. цифрово устройство за HD видеозапис;

    2.3. система за предаване на кодиран HD видеосигнал от ОСС към наземни станции (1,3 ? 1,6 MHz);

    2.3. конзола за оператора на ОСС, оборудвана с един TFT LCD цветен матов HD дисплей с минимален размер 20 инча и пултове за управление на електро-оптичната система, устройството за видеозапис и системата Down Link.

    ОСС ще се монтира на хеликоптер А 109Е с борден номер 511.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 4 262 861.68 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    35125000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Сервизна база на Участника, определен за изпълнител. Продължава в раздел II.2.14 „Допълнителна информация“.


   4. Description of the procurement:

    Доставка и монтаж на един брой обзорно сензорна система за наблюдение за хеликоптер.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 4 262 861.68 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 5
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: поддейност 5 от грантово споразумение № HOME/ 2016/ ISFB/ AG/ EMAS/ 0035 в рамките на фонд "Вътрешна сигурност" на ЕС.
   13. Additional information:

    Продължение от раздел II.2.3 „Място на изпълнение“ по-горе, както следва: За целите на валидиране е посочен условен знак BG, но следва да се има предвид, че мястото е сервизната база на участника, определен за изпълнител.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Възложителят не поставя изискване относно годност за упражняване на професионалната дейност.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансовото състояние на участниците.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка /референция или подписани протоколи за изпълнение/.

    2. Участникът да разполага със сервизна база. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица.

    3. Участникът да разполага с квалифициран персонал в област: техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, притежаващ валиден лиценз, издаден от компетентните авиационни власти за изпълнение на предмета на поръчката. В списъка на квалифицирания персонал, който ще изпълнява поръчката, следва да се посочи професионалната компетентност на персонала съгласно § 2, т. 41 от ДП на ЗОП, а именно: образование или допълнителна квалификация, и/или умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

    На етап подаване на оферти всички изисквания за допустимост се декларират от участниците в ЕЕДОП, а доказателствата се изискват при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата съгласно изискването на чл. 63, ал. 1, т. 1 б. „б“ от ЗОП. Под сходен с предмета на настоящата обществена поръчка се считат дейности по доставка и монтаж на видеосистема за наблюдение и заснемане, монтирана на летателен апарат. За последните три години се счита периодът, който обхваща времето до датата, определена за краен срок за подаване на офертите. При подаване на офертата участникът декларира това обстоятелство в част IV, б. „В“, т. 1б от ЕЕДОП. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи списък на доставките с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършването им.

    2. Участникът следва да разполага със сервизна база с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Допуска се използване на капацитета на трети лица. При подаване на офертата участникът декларира това обстоятелство в част IV, б. „В“, т. 9 от ЕЕДОП. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи декларация за сервизната база, която ще бъде използвана за изпълнение на поръчката.

    3. Участникът следва да предостави списък на квалифицирания персонал /минимум двама специалисти/, който ще изпълнява поръчката, в който списък следва да се посочи професионалната компетентност на персонала съгласно § 2, т. 41 от ДП на ЗОП, а именно: образование или допълнителна квалификация, и/или умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения. При подаване на офертата всички изисквания за допустимост се декларират от участника в част IV, б. „В“, т. 6 от ЕЕДОП. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи доказателствата при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedureJustification:

   На осн. чл. 74, ал. 4 от ЗОП обществената поръчка ще се възложи чрез открита ускорена процедура предвид съществената заплаха във външнополитически план от значит. засилване на миграционния натиск през границите на Р България, явяващи се външни за ЕС, и осигуряване носенето на службата по наблюдението и от служителите на СОВН — ГДГП. Очакванията са за увеличаване на броя на опитите за незаконно преминаване на границите ни през следващите месеци вследствие на динамиката на актуалните събития в кризисните райони в Близкия изток и др. региони. Тази несигурност генерира нови хуманитарни кризи и увеличаване на потока от мигранти към желаната от тях дестинация. С цел осигуряване на по-ефективен контрол на границите и създаване на готовност за реакция при съществуващата заплаха от увеличен миграционен натиск по българо-турската граница и с оглед наличието на финансов ресурс до 30.9.2018 г. е необходимо технологично време от 5 м за изп. на подобен вид доставка и монтаж.


  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-21
   Local time: 10:00
   Place:

   Гр. София, пл. Света Неделя № 6.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово oсведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Продължение от раздел II.2.3 „Място на изпълнение“ по-горе, както следва: За целите на валидиране е посочен условен знак BG, но следва да се има предвид, че мястото е сервизната база на участника, определен за изпълнител.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП.


   Дирекция „Обществени поръчки“ — МВР
   пл. „Св. Неделя“ № 6
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29401549
   E-mail: dop@mvr.bg
   Fax: +359 29401608
   Internet address: www.mvr.bg
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-05

Other tenders from Bulgaria за for this period

Tramway works Source: TED

Construction work Source: TED

Road-repair works Source: TED

Road construction works Source: TED

Signalling flares, rain rockets, fog signals and pyrotechnic articles Source: TED