Surveying instruments

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Министерство на вътрешните работи
Number: 7667628
Publication date: 10-02-2018
Contract value: 82 432 (USD)
Price original: 138 536 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „6-ти септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29824059
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/lazeren-3d-skener
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
   129010157
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29824676/ +359 29822274
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address(es):
   Main address: http://www.mvr.bg
   Address of the buyer profile: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия“


   2. Main CPV code:
    38296000
    Supplementary CPV code: CA43, CA44, CA45, CB22, CA43, CA44, CA45, CB22
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия“:

    — лазерен 3D скенер — 1 брой,

    — лаптоп — 1 брой,

    — настолна компютърна конфигурация за обработка на 3D изображения — 1 брой,

    — светлодиоден (LED) фенер — 1 брой,

    — обучение за работа с доставеното оборудване — 6 служители.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 138 535.83 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    38296000
    Supplementary CPV code: CA43, CA44, CA45, CB22
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК — МВР.


   4. Description of the procurement:

    „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия“:

    — лазерен 3D скенер — 1 брой,

    — лаптоп — 1 брой,

    — настолна компютърна конфигурация за обработка на 3D изображения — 1 брой,

    — светлоиден (LED) фенер — 1 брой,

    — обучение за работа с доставеното техническо оборудване — 6 служители.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 138 535.83 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 120
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22
   13. Additional information:

    Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ — съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не се изискват.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Не се изискват.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база за гаранционна поддръжка на доставените технически средства. Съответствието с изискването се доказва с декларация на сервизните бази, с които участника разполага, в която се посочват сервизите, техните адреси, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт. Участниците попълват информацията за сервизите в част IV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.

    Информацията за съответствието с конкретното изискване се посочва в ЕЕДОП, който се представя по образец към офертата, а доказателствата за съответствие се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база за гаранционна поддръжка на доставените технически средства.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-16
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-19
   Local time: 14:00
   Place:

   ДУССД-МВР, ул. "Княз Борис I". № 124.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ — съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


   Сектор „Правно-нормативно обслужване“, ДУССД — МВР
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29822567
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address: http://www.mvr.bg
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-08

Other tenders from Bulgaria за for this period

Various surface works Source: TED

Various surface works Source: TED

Security-type printed matter Source: TED

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits Source: TED

Optical telecommunication cables Source: TED