Miscellaneous printed matter

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Министерство на вътрешните работи
Number: 7754252
Publication date: 14-02-2018
Contract value: 11 764 (USD)
Price original: 19 770 (BGN)

Source: TED
Deadline: 3 days
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „Шести септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29824059
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/vizualizirane-proekt
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Дирекция Управление на собствеността и социални дейности — Министерство на вътрешните работи
   129010157
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29822274
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address(es):
   Main address: https://www.mvr.bg
   Address of the buyer profile: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Популяризиране и визуализиране на проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“


   2. Main CPV code:
    22900000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    — Изработка и доставка на рекламни материали,

    — Редактиране, предпечатна подготовка и отпечатване на брошури (юбилеен сборник),

    — Наем на зала и осигуряване на кетъринг по време на научна конференция „Криминалистиката в България“,

    — Писмен превод на брошура и устен превод по време на научна конференция.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 19 769.84 BGN
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Доставка и изработка на рекламни материали


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    22900000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Град София, бул.„Александър Малинов“ № 1, НИК – МВР.


   4. Description of the procurement:

    — Изработка на банер (винил или еквивалент) с размер мин. 60 см. х мин. 160 см. — 1 брой,

    — Изработка на банер (винил или еквивалент) с размер мин. 80 см. х мин. 180 см. — 1 брой,

    — Изработване и доставка на USB памет с двустранен пълноцветен печат — 400 броя,

    — Дизайн, предпечат и печат на тефтери с твърди корици — 400 броя,

    — Изработване и доставка на химикалки — 400 броя,

    — Изработване и доставка на плакети — 50 броя.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 8 524.01 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-06-30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF–SO5-NO1-A22, финансиран по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”
   13. Additional information:
   14. Title:

    Редактиране, предпечатна подготовка и отпечатване на сборник от научни статии


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    22900000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Град София, бул. „Александър Малинов“ № 1 НИК — МВР.


   17. Description of the procurement:

    Редактиране, предпечатна подготовка и отпечатване на брошури (юбилеен сборник) — 500 броя.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 3 259.66 BGN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-06-30
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF–SO5-NO1-A22, финансиран по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”
   26. Additional information:
   27. Title:

    Наем на зала и осигуряване на кетъринг по време на научна конференция „Криминалистиката в България“


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    70220000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   30. Description of the procurement:

    — Наем на зала за 300 души (вкл. лекторите),

    — Осигуряване на кетъринг по време на научна конференция „Криминалистиката в България“ (за 300 души).


   31. Award criteria:
   32. Estimated value:
    Value excluding VAT: 6 356.34 BGN
   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-10-31
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF–SO5-NO1-A22, финансиран по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”
   39. Additional information:
   40. Title:

    Писмен превод на брошура и устен превод по време на научна конференция


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    79530000, 79540000
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София.


   43. Description of the procurement:

    — Писмен превод на брошури – от български на английски език — 100 стандартни машинописни страници,

    — Устен превод по време на научна конференция – от/на английски език — 4 астрономически часа.


   44. Award criteria:
   45. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 629.83 BGN
   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2018-10-31
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF–SO5-NO1-A22, финансиран по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”
   52. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не се изисква.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Не се изисква.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    За обособена позиция № 1.

    1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с премета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на поръчката се разбира дейности по печат и осигуряване на рекламни материали. Информацията свързана с горното изискване се попълва в част IV, „Критерии за подбор“, раздел „В“, т. 1б) на ЕЕДОП.

    За обособена позиция № 2.

    1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с премета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на поръчката се разбира дейности по редактиране, предпечатна подготовка и отпечатване на сборник от научни статии. Информацията свързана с горното изискване се попълва в част IV, „Критерии за подбор“, раздел „В“, т. 1б) ЕЕДОП.

    За обособена позиция № 3.

    1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на поръчката се разбира дейности по предоставяне под наем зала и осигуряване на кетъринг. Информацията свързана с горното изискване се попълва в част IV, „Критерии за подбор“, раздел „В“, т. 1б) на ЕЕДОП.

    Общо за обособени позиции № 1, № 2 и № 3: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи на възложителя тези документи преди сключване на договора, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документите може да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

    За обособена позиция № 4.

    1. Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката. Преводачите трябва да имат висше филологическо образование или еквивалентно образование по английски език или владеене на езика на ниво С2 (според Европейската езикова рамка) или други международно или национално признати скали, рамки или стандарти съответстващи на ниво С2, да има минимум три години опит в писмен превод от български на английски език и устен превод от/на английски език.

    Критерият се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата (стаж, опит). Участникът попълва списъка в Част IV:, раздел В:, т. 6 на ЕЕДОП.

    2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в сферата на преводаческите услуги, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 ЗНАОСС.

    Критерият се доказва с валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент. Участникът попълва списъка в Част IV:, раздел Г: на ЕЕДОП.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    За обособена позиция № 1.

    1. Участникът трябва да е изпълнил поне една дейност, идентична или сходна с премета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

    За обособена позиция № 2.

    1. Участникът трябва да е изпълнил поне една дейност, идентична или сходна с премета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

    За обособена позиция № 3.

    1. Участникът трябва да е изпълнил поне една дейност, идентична или сходна с премета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

    За обособена позиция № 4.

    1. Участникът трябва да разполага с минимум един преводач с опит за последните три години в писмен превод от български на английски език и устен превод от/на английски език и да има филологическо образование или еквивалентно образование по английски език или владеене на езика на ниво С2 (според Европейската езикова рамка) или други международно или национално признати скали, рамки или стандарти съответстващи на ниво С2.

    2. Участникът следва да притежава валиден Сертификат EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент в сферата на преводаческите услуги.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-20
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-21
   Local time: 14:00
   Place:

   ДУССД-МВР, ул. "Княз Борис I" № 124.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


   Сектор Правно-нормативно обслужване — ДУССД — МВР
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29822567
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Engineering design services Source: TED

Construction-site supervision services Source: TED

Helpdesk and support services Source: TED

Forest inventory services Source: TED

Food, beverages, tobacco and related products Source: TED