Repair and maintenance services

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Министерство на вътрешните работи
Number: 7814043
Publication date: 16-02-2018
Contract value: 84 295 (USD)
Price original: 141 666 (BGN)

Source: TED
Deadline: 5 days
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „6-ти септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29823653
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/video-radarni-multaradar-sd-580
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Дирекция Управление на собствеността и социални дейности — Министерство на вътрешните работи
   129010157
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29824676
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address(es):
   Main address: https://www.mvr.bg/dussd
   Address of the buyer profile: https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/video-radarni-multaradar-sd-580
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „MultaRadar SD 580“


   2. Main CPV code:
    50000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „MultaRadar SD 580“.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 141 666.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    50000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Местата, където са монтирани 8-те броя системи в страната или в сервиз на фирмата-изпълнител.


   4. Description of the procurement:

    Следгаранционното абонаментно техническо поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „MultaRadar SD 580“ включва определяне на техническите, хардуерните, софтуерните и др. проблеми на 8 броя видео-радарни системи за наблюдение, ремонт и подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и др., функционални и технически тестове за привеждане на системите в нормална работоспособност и последваща проверка в оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория или от представител на Българския институт по метрология с поставяне на холограмен стикер върху приборите в съответствие със Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 141 666.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Участникът представя в офертата си в ЕЕДОП, като в част ІV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ — т. 1а), посочва информация за установяване изпълнението на следния критерий:

    1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти през последните три години. Критерият за подбор се доказва със справка за общия оборот, изчислен на база годишните обороти през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си; или друг подходящ документ съгласно чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

    Информацията за съответствие с критериите за подбор се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП (Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата) и в случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП (Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.).


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на минимум 50 000 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти, обхващащ последните три приключили финансови години. Оборотът се изчислява общо за последните три години.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Участникът представя в офертата си в ЕЕДОП, като в част ІV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 и т. 9 и раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, посочва информация за установяване изпълнението на следните критерии:

    1. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Критерият за подбор се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

    2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Критерият за подбор се доказва с декларация, че за изпълнение на поръчката участникът ще разполага със сервизнa базa и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

    3. Участникът да прилага система на управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под сходен предмет се разбират услуги, включващи техническа поддръжка и ремонт на телекомуникационни системи или ел. оборудване на машини или на измервателни и калибрационни апаратури. Критерият за подбор се доказва с копие на сертификат, издаден от акредитирано лице, на името на участника за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

    Информацията за съответствие с критериите за подбор се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Персоналът следва да включва минимум 2 (две) техническите лица, които ще извършват техническото поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „MultaRadar SD 580“. Същите да имат преминат курс на обучение за поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „MultaRadar SD 580“ или еквивалентни системи. Критерият се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

    2. Участникът да разполага с минимум една сервизна база за изпълнение на поръчката, както и с оборудване за ремонт на измервателни, калибрационни и ел. техника.

    3. Участникът да притежава валиден сертификат, издаден от акредитирано лице, на името на участника за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката (услуги, включващи техническа поддръжка и ремонт на телекомуникационни системи или ел. оборудване на машини или на измервателни и калибрационни апаратури).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-22
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-28
   Local time: 10:00
   Place:

   Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-14

Other tenders from Bulgaria за for this period

Refuse collection services Source: TED

Public-telephone services Source: TED

Construction-site supervision services Source: TED

Public-opinion polling services Source: TED

Repair and maintenance services of cars Source: TED