Repair and maintenance services of ships

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Number: 8375847
Publication date: 14-03-2018
Contract value: 119 005 (USD)
Price original: 200 000 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Безопасность

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Изпълнителна агенция „Морска администрация“
   ул. „Дякон Игнатий“ № 9
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 70010145
   E-mail: bma@marad.bg
   Fax: +359 70010145
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.marad.bg/cpanel/admin.php?module=public_orders&action=edit&id=28
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Other activity: безопасност на корабоплаването, регулаторни и контролни функции в областта на пристанищата
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Поддържане, ремонт и доставка на материали и консумативи за корпусите на плавателните средства на Изпълнителна агенция „Морска администрация“


   2. Main CPV code:
    50241000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури поддържане и ремонт на корпусите на плавателните средства на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, както и доставка на материали и консумативи за тях, подробно описани по количества и видове в Техническата спецификация.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 200 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    50241000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Място за изпълнение на обществената поръчка е територията на Република България. Местоположението на всички плавателни средства е описано подробно в Техническите спецификации.


   4. Description of the procurement:

    Възстановяване на надуваеми балони от RIB конструкции; възстановяване на клапан от RIB конструкции; възстановяване на алуминиеви леери, Диа 25 мм; възстановяване на леери от неръждаема стомана, Диа 20 мм; възстановяване/изправяне на кнехтове от неръждаема стомана; възстановяване/изправяне на алуминиеви кнехтове; възстановяване на пробойни/пукнатини по алуминиев корпус; възстановяване на пробойни/пукнатини по корпус стъклопласт; възстановяване на протектор (1 кг) на алуминиев корпус; монтаж на комплект RIB балони за катер Паркър 900;

    Монтаж на комплект RIB балони за катер Паркър 1400; възстановяване на „ролбари“ и площадки на кърмата на катери; възстановяване на водоплътност и закрепване на алуминиеви и стъклопластови врати и люкове; възстановяване на мачти — алуминий; възстановяване на мачти — неръждаема стомана; доставки на: клапани за надуваеми балони от RIB конструкции — 50 бр.; Hypalon за надуваеми балони от RIB конструкции — 1 000 см2; подводна антифаулинг боя за море (солена вода) — кафява — 120 л; блажна алкидна боя — бяла, синя — 50 л; четки бояджийски — 5 см — 15 бр.; валяци бояджийски — 20 см — 15 бр.; грунд за алуминиеви повърхности-подводна част — 24 л; подводна антифаулинг боя за алуминиеви повърхности — 35 л; разредител универсален — 25 л; дендери А-4 — 8 бр.; дендери F-2 — 18 бр.; плаващо полипропиленово въже, Диа 25 мм — 50 м; плаващо полипропиленово въже, Диа 18 мм — 350 м; плаващо полипропиленово въже, Диа 16 мм — 300 м; плаващо полипропиленово въже, Диа 12 мм — 50 м; български национален флаг 25х40 см — 20 бр.; пера за чистачки — L=40 см — 30 бр.; крушка за навигационни светлини — 12V, 25W-10 бр.; комплект RIB балони за катер Паркър 900 — 1 бр.; комплект RIB балони за катер Паркър 1400 — 1 бр.; подводна антифаулинг боя за RIB конструкции — сива — 6 л. Посочените количества за доставка на материали и консумативи са за срок от две години.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 200 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Посоченото в Техническите спецификации подробно описание на услуги, дейности, материали и консумативи е неизчерпателно и възложителят няма задължение за цялостно усвояване по видове и количества на изброените услуги/дейности, материали и консумативи, както и може при необходимост да заявява и други услуги/дейности, материали и консумативи, извън посочените в списъка.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност към участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние към участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да са изпълнили услуга/и или дейност/и с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, най-малко за последните три години от датата на подаване на офертата.

    Под услуги сходни с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се има предвид извършването на дейности по поддържане и ремонт на корпуси на плавателни средства. „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период. Доказване:

    Участниците доказват съответствието си с критерия за подбор, като описват в ЕЕДОП списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датата, вида и получателите на услугата. Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП. Основните участници не могат да доказват изпълнени дейности по тази точка, представяйки доказателства за изпълнени дейности на своите подизпълнители, тоест последните нямат функция на самостоятелен участник, а само подпомагат основния участник.

    2. Участниците следва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Участниците доказват съответствието с критерия за подбор, като декларират, че разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП информация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, с които разполагат.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да са изпълнили услуга/и или дейност/и с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, най-малко за последните три години от датата на подаване на офертата. За доказване на съответствие с поставения критерии за подбор преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка участниците следва да представят списък за извършената/ите дейност/и или услуга/и, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите, получателите, както и доказателства за това. Под „доказателство за извършената дейност“ се разбира: документ, издаден от получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

    2. Участниците следва да разполагат с необходимото оборудване за осъществяване на дейностите и услугите от предмета на обществената поръчка. Преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка участниците представят декларация с описание на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, необходими за изпълнение на поръчката (в свободен текст; представя се в оригинал).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Осъществяването на дейности/услуги, влагане на материали и консумативи, които не са включени в посочения по-долу списък, ще се извършва само след предварително одобрение и съгласуване с възложителя. Изпълнителят е длъжен да съгласува с възложителя всички транспортни и командировъчни разходи, свързаните с труд разходи, както и разходите за невключени в списъка по-долу материали и консумативи. Срок за изпълнение на поръчката — 24 /двадесет и четири/ календарни месеца, считано от датата на сключване на договора. Участниците следва да направят оглед на плавателните средства, обект на настоящата обществена поръчка, и да приложат към офертата си декларация/и за оглед на плавателните средства, подписана от представител/и на възложителя. За целите на документирането на изпълнението на обществената поръчка изпълнителят и възложителят съставят двустранно подписани протоколи (неизчерпателно посочени) за всеки случай, за който е налице необходимост от това.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 201-413653
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-18
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-19
   Local time: 11:00
   Place:

   гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ет. 8, заседателна зала.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Офертите в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Посоченото в Техническите спецификации подробно описание на услуги, дейности, материали и консумативи е неизчерпателно и възложителят няма задължение за цялостно усвояване по видове и количества на изброените услуги/дейности, материали и консумативи, както и може при необходимост да заявява и други услуги/дейности, материали и консумативи, извън посочените в списъка.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Waste analysis services Source: TED

Special-purpose motor vehicles Source: TED

Special-purpose motor vehicles Source: TED

Special-purpose motor vehicles Source: TED

Medical equipments Source: TED