Pharmaceutical products

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД
Number: 8376467
Publication date: 14-03-2018
Contract value: 329 622 (USD)
Price original: 553 963 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Pharmaceutical products electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД
   ул. „Бяло море“ № 8
   София
   1527
   Bulgaria
   Telephone: +359 29432106
   E-mail: dogovori@isul.eu
   Fax: +359 29432279
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_111.html
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД по две обособени позиции“


   2. Main CPV code:
    33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на обществената поръчката е „Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД по две обособени позиции“. Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно описани в Раздел ХІ. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за една или и за двете обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 553 962.91 BGN
   6. Information about lots:
    maximum number of lots: 2
  2. Description
   1. Title:

    Лекарствени продукти в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД — Отдел „Болнична аптека“


   4. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 1 — „Лекарствени продукти в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“. Обхватът и основните параметри на обособената позиция са подробно описани в Раздел ХІ. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие. Обособената позиция съдържа 43 номенклатурни единици.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 425 165.83 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2019-01-22
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП предвидените възможности за изменение на договора са посочени в документацията и в раздел ІХ. на договора.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация, публикувана в Профила на купувача.


   14. Title:

    Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33600000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД — Отдел „Болнична аптека“


   17. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 2 — Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък. Обхватът и основните параметри на обособената позиция са подробно описани в Раздел ХІ. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие. Обособената позиция съдържа 18 номенклатурни единици.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 128 797.08 BGN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2019-01-22
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП предвидените възможности за изменение на договора са посочени в документацията и в раздел ІХ. на договора.


   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация, публикувана в Профила на купувача.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на офертите, в т. ч. и тези, които са за част от номенклатурните единици от обособените позиции. Тъй като обхватът на поръчката е доставка на лекарствени продукти, критериите за подбор са еднакви за всички обособени позиции, респ. всички номенклатурни единици.

    Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат право да извършват:

    — търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на ЗЛПХМ. Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти,издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава — членка, по реда на Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ,

    — търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгл. сп. II и III по чл. 3 т. 2 и т. 3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в съответствие с нормите на ЗКНВП /където е приложимо/. Участниците следва да притежават валидна Лицензия,издадена по реда на чл. 32 от ЗКНВП.

    За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация в т.1) на таблица А:Годност,част IV „Критерии за подбор“ на eЕЕДОП.

    Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участниците, определени за изпълнители, да представят заверено копие от:

    — Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или,

    — Удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Р. България на лицата, притежаващи разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава членка; или,

    — Разрешение за внос; или,

    — Разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ, и заверено копие от валидна лицензия, издадена по реда на чл. 32 от ЗКНВП — когато е приложимо.

    На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП Възложителят допуска представяне на едно заявление /един eЕЕДОП и документите от № 1 до № 6, описани в съдържанието на офертата/.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не поставя изисквания изисквания относно техническите възможности на участниците.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Оферираните лекарствените продукти следва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или на Регламент (ЕО) № 726/2004 г. и да бъдат включени в Приложение № 2 на ПЛС. Всички оферирани цени следва да бъдат формирани в съответствие с изискванията на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти от 30.4.2013 г./ изм. и доп. ДВ. бр. 8 от 24.1.2017 г. Оферираните цени за опаковка на лекарствените продукти не следва да надвишават както максималната стойност, посочена в колона „М“ на Приложение № 2 на ПЛС, актуален към момента на подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 0,5 % от стойността му без ДДС. Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след получаване на фактура. Условието е съобразено с разпоредбата на чл. 3, ал. 5 на Закона за Лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на Търговския закон. Средствата се осигуряват от НЗОК.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-18
   Local time: 16:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-19
   Local time: 10:00
   Place:

   Заседателната зала на изпълнителния директор.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Прогнозните стойности на отделните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация, публикувана в Профила на купувача.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Сроковете, посочени в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Specialist agricultural or forestry machinery Source: TED

Construction work Source: TED

Water plumbing work Source: TED

Construction work Source: TED

Building construction work Source: TED