Construction work

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Община Силистра
Number: 8376585
Publication date: 14-03-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Силистра
   ул. „Симеон Велики“ № 33
   Силистра
   7500
   Bulgaria
   Telephone: +359 86-816260
   E-mail: op_silistra@abv.bg
   Fax: +359 86-824243
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Константин Иречек“, гр. Силистра


   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа по ул. „Константин Иречек“, гр. Силистра. Дейностите са описани в приложената техническа спецификация (проект).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-03-12
 3. Original notice reference
  2018/S 041-088963
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.2
   Place of text to be modified: III.1.2
   Instead of:

   Изисквано минимално/ни ниво/а:

   1. Участниците следва да са реализирали за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер 1,5 пъти на прогнозната стойност на поръчката. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“, е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка — изграждане и/или реконструкция на сгради. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор“; раздел Б „Икономическо и финансово състояние“; т. 1а), 1б), 2а) и 2б). При необходимост се попълва и информацията в т. 3.


   Read:

   Изисквано минимално/ни ниво/а:

   1. Участниците следва да са реализирали за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер 1,5 пъти на прогнозната стойност на поръчката. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“, е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка — изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и/или реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор“; раздел Б „Икономическо и финансово състояние“; т. 1а), 1б), 2а) и 2б). При необходимост се попълва и информацията в т. 3.


   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   Изисквано минимално/ни ниво/а:

   1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на сграда ІV-та категория. Допуска се и по-висока — І-ва и/или ІІ-ра и/или ІІІ-та категория. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор“; раздел В „Технически и професионални способности“; т. 1.а).


   Read:

   Изисквано минимално/ни ниво/а:

   1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ следва да се разбира изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и/или реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа ІІІ-та категория. Допуска се и по-висока — І-ва и/или ІІ-ра категория. Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП, част ІV „Критерии за подбор“; раздел В „Технически и професионални способности“; т. 1.а).


  2. Other additional information

   В утвърдената документацията за участие, в раздел ІІІ „Образци на документи и указания за попълването“ им, т. 2 „Указания за подготовка на офертата“, на стр. 7 в бележка под линия е възпроизведена препратка към легалната дефиниция на понятието „свързани лица“ според Търговския закон. За приложима да се счита дефиницията на понятието „свързани лица“, посочена в ЗОП, § 2, т. 45 от Допълнителни разпоредби.Other tenders from Bulgaria за for this period

Water plumbing work Source: TED

Construction work Source: TED

Building construction work Source: TED

EBRD - The Reconstruction of the DGS-1 building for decommissioning purposes Source: TED

Aircraft-engine repair services Source: TED